زیبایی بردباری، نشانه فراوانی دانش است . [امام علی علیه السلام]